top of page

BBE OOSTPOLDER

BBE is een samenwerking tussen Dorpsbelangen Oudeschip & Spijk.

BBE is de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven.

In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten.

Op 4 punten wil BBE concrete en bindende afspraken maken.

website banner.jpg

1. Een werkgroep 'Hinderbeperking' in te stellen in samenspraak met de (bestaande) industrie. Deze werkgroep komt periodiek samen en onderzoekt, coördineert en implementeert stappen om, waar mogelijk, geluid-, zicht- en lichthinder richting Omwonenden tot een minimum te beperken zowel in exploitatie- als bouwfasen. De werkgroep onderzoekt daartoe technische en subsidiemogelijkheden en zal appèl doen op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de bestaande industrie.

2. Een Omgevingsfonds in te stellen in lijn met de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Dit Omgevingsfonds wordt gevuld d.m.v. een jaarlijkse verplichte bijdrage van nieuw te vestigen bedrijven (waaronder nieuwe windparken) en een vrijwillige bijdrage van de bestaande industrie. De hoogte van de verplichte bijdrage betreft 2% van de omzet / 50% van de jaarlijkse onroerendzaakbelasting en eenmalig de bouwleges.

3. Hinder van nieuwe initiatieven maximaal te voorkomen en/of te mitigeren d.m.v. het vergunning technisch borgen van de volgende zaken:


- Transponderverlichting voor nieuw te bouwen windturbines.
- Fysiek afscherming verlichting in de richting van Omwonenden.
- Toepassing van geluidsabsorberende materialen bedrijfsgebouwen.
- Een groenblauwe zone van minimaal 400 meter t.o.v. bewoning.
- Plaatsing van begroeiing en hoge bomen in de groenblauwe zone gericht op zichthinder mitigatie.
- Gelijkmatige zonering met aflopende bouwhoogtes in de richting van bewoning van maximaal 25 meter bij de Eemshaven naar maximaal 10 meter bij de grens van de groenblauwe zone.
- Bij verbreding van de N33/N46 toepassing van geluidsarm asfalt, groenstroken en geluidsschermen nabij bewoning.

4. Een regeling op te zetten die Omwonenden financieel in de gelegenheid stelt te verhuizen naar een vergelijkbare woning elders.
De primaire insteek is het voorkomen van leegloop door verbetering van leefbaarheid d.m.v. de maatregelen genoemd onder punt 1 tot en met 3 maar in het geval iemand wel wil vertrekken dan wordt dit financieel mogelijk gemaakt.Om misbruik van de regeling te voorkomen, wordt een onafhankelijke partij aangesteld die de hoogte bepaalt van (i) een eventuele waardedaling van de woning en
(ii) een redelijke vergoeding voor verhuizing, aankoop en verbouwing. Het bedrag wordt uitgekeerd bij verkoop van de huidige woning en aankoop van de nieuwe woning.

CONTACT

email : bbe.oostpolder@gmail.com

 

mobiel:

Jaap Kap (Oudeschip) - 06 21204646

 Ab Reitsma (Spijk) - 06 10251026

WIE ZIJN BBE

TOT NU TOE GENOMEN STAPPEN

 

BBE FLYERS-2023 & 2024

bottom of page